ARE YOU READY FOR THE
2016 PASSOVER?
CLICK HERE to Read...
EVERYDAY
DEVOTION
CLICK HERE to Read...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2016 PASSOVER
Abashumayeli Bamazwi Ayisikhombisa

 1. Kepha uJesu wathi: “Baba, bathethelele, ngokuba abakwazi abakwenzayo.” Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho.

  (NGOKUKALUKA 23:34)

 2. Sase sithi: “Jesu, ngikhumbule, nxa usufike embusweni wakho.” Wathi kuso: “Ngiqinisile ngithi kuwe: Namuhla uzakuba nami eParadisi.*”.

  (NGOKUKALUKA 23:42-43)

 3. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina: “Mame, bheka indodana yakho.” Wayesethi kumfundi: “Bheka unyoko.” Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe.

  (NGOKUKAJOHANE 19:26-27)

 4. Ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” okungukuthi ngokuhunyushwa: “Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na?”

  (NGOKUKAMARKU 15:34)

 5. Emva kwalokho uJesu, ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi: “Ngomile.”

  (NGOKUKAJOHANE 19:28)

 6. Kwathi ukuba uJesu ewamukele uviniga, wathi: “Kufeziwe;” wagebisa ikhanda, wafa.

  (NGOKUKAJOHANE 19:30)

 7. UJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: “Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami.” Eseshilo lokho wafa.

  (NGOKUKALUKA 23:46)